15 | 11 | 2019

მედიაში გავრცელებული წერილის პასუხად

 

ამ ბოლო ხანს მედიაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას უსამართლოდ უკავშირებენ სააქციო საზოგადოება „ლესის“ ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟს, რის შესახებაც საჭიროდ ჩავთვალეთ მცირე განმარტების გაკეთება.
გაცნობებთ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული იყო სააქციო საზოგადოება „ლესის“ თავმჯდომარის, ქეთევან ჩხაიძის განცხადება, რომელსაც თან ახლდა საზოგადოების წესდება, ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული, 2018 წლის 14 მაისს ჩატარებული აქციონერთა კრების ოქმი (რომელსაც 74.1 % წილის მფლობელი აქციონერები ესწრებოდნენ, რაც, წესდებიდან გამომდინარე, საკმარისია კრების ჩასატარებლად) და სხვა სათანადო დოკუმენტაცია.
აქციონერთა კრების ოქმის თანახმად, ხსენებულმა კრებამ მიიღო სააქციო საზოგადოების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და ავარიული შენობების დემონტაჟის გადაწყვეტილება. 
გამომდინარე იქიდან, რომ მერიაში წარმოდგენილი დოკუმენტაცია სრულყოფილი იყო, მერია ვალდებულიც იყო გაეცა დემონტაჟის უფლება.
აქვე დავძენთ, რომ აქციონერთა გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება და ზოგადად, სააქციო საზოგადოების საქმიანობაში ჩარევა არ შედის მერიის კომპეტენციაში და ამავდროულად, კანონის უხეში დარღვევაა.

საჯარო ინფორმაცია
სმს გამოწერა

ელექტრონული პეტიცია